REZERVOVAT TERMIN BITVY

NOVINKA - Junior Paintball

Pro děti do 12 let !

Pravidla

Pravidla

 1. Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích a organizátorů.
 2. Ke hře je možno použít pouze paintballové značkovací zbraně, které splňují podmínky uvedené v bodě 2.1.
 3. Na paintballovém hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochranné paintballové brýle. Dále se doporučuje používat paintballovou ochrannou masku a účinnou ochranu proti zásahu do ucha. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu a to pouze se souhlasem rozhodčího. Potřebuje-li si hráč sundat paintballové brýle k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění je povinen upozornit na toto rozhodčího a teprve za jeho asistence si je může sundat a vyčistit a to (nepřeruší-li rozhodčí hru) následujícím způsobem: posadí se do dřepu, skloní hlavu a skryje si obličej mezi koleny a pak teprve si paintballové brýle sundá, očistí a znova nasadí.
 4. Střílet je povoleno pouze na paintballovém hřišti v průběhu hry nebo na místech pořadateli určených k testování, nebo vybíjení paintballových zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí paintballové zbraně zásadně vždy vybité nebo zajištěné, se zasunutou bezpečnostní zátkou v hlavni. Ztratí-li hráč na hřišti bezpečnostní zátku, musí po svém vyřazení nebo po skončení hry zajistit paintballovou zbraň jiným stejně účinným způsobem a to vždy za přítomnosti rozhodčího. Zkušební střelba bez paintballových kuliček je možná i v prostorách pro hráče ovšem pouze bezpečným směrem do země.
 5. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty (mimo házení boxů na kuličky a čištění spoluhráči), či brát si sebou na hřiště herními pravidly zapovězené předměty.
 6. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou paintballovou  značkovací zbraní na hráče bez nasazených ochranných paintballových brýlí. Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet ani když mají nasazené paintballové ochranné brýle. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny paintballové ochranné brýle je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost rozhodčí.
 7. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky.
 8. Hráč nesmí být na paintballovém hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 9. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je hlavní rozhodčí oprávněn závodníka diskvalifikovat z celého paintballového turnaje a to bez nároku na vrácení startovného a jeho družstvo bude penalizováno 30 trestnými body. Za diskvalifikovaného hráče nesmí nastoupit k dalším hrám náhradník a družstvo dohraje soutěž oslabeno o jednoho hráče.
 10. Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí. 

2. Vybavení hráčů

2.1. Paintballové značkovací zbraně

Používat se smějí pouze schválené paintballové značkovací zbraně, které splňují zákonné podmínky. Každý hráč si smí vzít na hrací plochu pouze jednu paintballovou zbraň, kterou nesmí během hry předávat ani odkládat na větší vzdálenost než 1 metr. Paintballové zbraně připuštěné do hry musí splňovat následující podmínky:

 • paintballová zbraň musí mít spolehlivou pojistku, bránící účinně neúmyslným výstřelům u paintballové zbraně nesmí být možnost nastavovat počáteční rychlost letu kuličky bez použití nářadí nebo její demontáže, nebo musí být seřizovací prvek spolehlivě zaplombován
 • na jeden stisk spouště smí paintballová zbraň vystřelit pouze jednu ránu
 • počáteční rychlost letu paintballové kuličky nesmí být vyšší než 300 stop/s nebo 90 m/s
 • k výstřelu paintballové  kuličky ze zbraně smí být používán pouze CO2, stlačený vzduch nebo nitrogen naplněný pouze do schválených bezpečných tlakových obalů

2.2. Ochrana očí, uší a obličeje

Používat se smějí pouze schválené speciální ochranné paintballové brýle, které musí být schopný stoprocentně ochránit oči před zásahem kuličkou. Dále se doporučuje používat paintballovou ochrannou masku a účinnou ochranu uší (kukla, čepice, šátek atd.).

2.3. Oblečení

Hráč odpovídá ve vlastním zájmu za to, že má na začátku hry neoznačkované oblečení. Má-li na sobě z předchozích her jasně patrnou značku, kterou nelze odstranit, upozorní na ni těsně před zahájením hry na hřišti rozhodčí. Všichni hráči musí mít oblečení z dlouhými rukávy a nohavicemi, které nesmí zabraňovat rozbití kuličky. Je proto zakázáno brát sebou na hřiště oblečení:

 • s vložkami, nebo z měkkých a silných materiálů.
 • zaměnitelné s oblečením rozhodčích
 • z materiálů na kterých se neuchovává barva a je obtížné ji zjistit
 • v barvě na kterém nejsou rozstříknuté značky dobře viditelné

Protesty proti oblečení soupeře může podat kapitán družstva před vstupem obou družstev na plochu hřiště.

2.4. Zakázané předměty

Hráči mají zakázáno brát na hřiště tyto věci:

 • jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů
 • nože, dýky a jiné nebezpečné předměty
 • ochranné štíty
 • nástroje kterými lze nastavit rychlost kuličky
 • náhradní hlaveň a náhradní díly
 • zapalovače, zápalky apod.
 • zábleskové světlo nebo jiné umělé světelné zdroje
 • radiokomunikační a signalizační vybavení

2.5. Střelivo

Všichni hráči jsou povinni používat při turnaji pouze značkovací kuličky dodané pořadatelem (pouze MČR). Jakákoliv úprava značkovacích kuliček je zakázána. Každý hráč si smí vzít sebou na hřiště libovolné množství těchto kuliček. Značkovací kuličky musí být ve vodě rozpustné, netoxické, schopné rozkladu působením mikroorganismů.

3. Turnaj

3.1. Schůze kapitánů

Datum a čas schůze kapitánů určí pořadatel. Účast kapitánů nebo jejich zástupců na schůzi je nezbytná. Kapitáni si vylosují startovní číslo svého družstva. Dále jim Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený zástupce přednese výklad pravidel turnaje a to včetně případných dodatečně provedených změn. Protest proti herním pravidlům turnaje může vznést pouze přítomný kapitán nebo jeho zástupce. Úprava pravidel bude provedena bude-li pro změnu hlasovat alespoň 75% přítomných kapitánů. Návrh na změnu pravidel, který je v rozporu s právními, morálními nebo bezpečnostními zásadami nemůže být předmětem návrhu. 
Kapitán odpovídá za to, že jeho hráči budou před začátkem turnaje znát tato pravidla a řídit se podle nich.

3.2. Rychlostní kontrola zbraní

Rychlostní kontrola zbraní se provádí v pořadatelem zvláště vymezeném prostoru a všechny zde nacházející se osoby musí mít nasazeny ochranné brýle. Z každé zbraně se musí před vstupem na hrací plochu vystřelit minimálně tři zkušební výstřely (u zbraní na 12g. CO2 bombičky minimálně dvě) přes rychloměr, přičemž rychlost kuličky při žádné z nich nesmí přesáhnout 300 stop/s nebo 90 m/s. Střelbu přes rychloměr provede určený rozhodčí nebo hráč sám, za asistence rozhodčího. V případě, že hráč nastupuje s více než jednou tlakovou nádobou pro pohon zbraně, musí rychlostní rozhodčí přeměřit zbraň se všemi těmito nádobami, tyto tlakové nádoby mohou poté být použity pouze se zbraní se kterou byly přeměřeny (neplatí pro 12g CO2 bombičky). Pokud je rychlostní limit překročen, musí si hráč zbraň seřídit, nebo vyměnit. Případné zdržení hráče při této úpravě není důvodem k odložení počátku hry. Hráč se může rozhodnout hrát i beze zbraně. Po ukončení rychlostní kontroly hráč nesmí upravovat rychlost zbraně.
Pokud bude hráč nebo hráči vybráni na rychlostní kontrolu zbraní po ukončení hry musí hráč (rozhodčí) vystřelit tři zkušební výstřely přes rychloměr, přičemž rychlost kuličky v průměru nesmí přesáhnout 300 stop/s nebo 90 m/s. Za překročení rychlosti bude jeho družstvo penalizováno trestnými body dle tabulky (bod 6). Hráč může za překročení rychlostního limitu dostat maximálně 60 trestných bodů.

3.3. Rozhodčí

Na průběh hry na hřišti dohlíží minimálně 5 vyškolených rozhodčích: Hlavní, dva Vlajkoví a další Pomocní. Hlavní rozhodčí řídí činnost ostatních rozhodčích, provádí v případě potřeby kontrolu zásahu hráčů a dohlíží na dodržování pravidel všemi hráči. Vlajkoví rozhodčí provádí kontrolu hráčů před vstupem na hřiště, zavádí na začátku hry hráče k jejich vlajkám a stejně jako ostatní Pomocní rozhodčí na hřišti dohlíží na dodržování pravidel hry všemi hráči, čištění brýlí, kontrolují případné označení hráče a oznamují jim jejich vyřazení, nebo vyloučení. Všichni rozhodčí na hřišti můžou zastavit hru se zastavením času zvoláním stop, zastavit čas. K výkonu funkce Rychlostního rozhodčího může být určen jeden z rozhodčích na hřišti nebo zvláštní rozhodčí. 
Rozhodnutí všech rozhodčích je konečné a nezvratné.

3.4. Hřiště

Hranice hřiště je jasně vyznačena umělohmotnými pásy, které jsou umístěny 0,5 m až 1,5 m nad zemí. Hráči při hře nesmí přesáhnout hranici hřiště žádnou částí těla, výstroje nebo výzbroje. Obě vlajky jsou viditelně umístěny ve výši 0,5 m až 1,5 m nad zemí.

3.5. Družstvo, hráči

Počet členů družstva určí pořadatel. Každé družstvo může mít navíc přihlášené náhradníky (počet určí pořadatel), kteří mohou nastoupit k libovolné hře svého družstva místo řádných hráčů a to i bez souhlasu rozhodčích. Střídání hráčů v průběhu jedné hry je zakázáno. Hráči i náhradníci mohou figurovat v rámci jednoho turnaje pouze na jednom seznamu družstva. Za družstvo může jednat pouze kapitán mužstva nebo pověřený zástupce.

3.6. Diváci a nehrající hráči

Všichni diváci a nehrající hráči (náhradníci) nesmí při sledování hry žádným způsobem ať již slovně, gestikulací či jiným způsobem ovlivňovat průběh hry. Pokud k tomu přesto dojde a osoba která ovlivnění způsobí bude mít prokazatelný vztah k některému (třeba i nehrajícímu) družstvu, bude toto družstvo penalizováno až 40 trestnými body. Navíc rozhodčí mohou vrátit hru do situace před ovlivněním hry, nebo ve výjimečném případě nařídit opakování hry. Pokud provinilce nebude možno určit, nebo mu nepůjde prokázat vztah k nějakému družstvu, pak rovněž muže být hra vrácena do stavu před tímto vnějším zásahem nebo nařídit opakování hry. Rozhodčí rovněž mohou neukázněného diváka, případně všechny diváky nechat pořadateli odvést z jim vyhrazených míst.
3.7. Neutrální zóna
Neutrální zóna je pořadatelem vyznačené území mimo hřiště, kam odcházejí vyřazení hráči. Před vstupem do zóny hráči odloží na zem své zbraně, aniž by s nimi od svého vyřazení jakkoli manipulovali (uzavírali přívod plynu, stříleli apod.). Hráči nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivňovat průběh hry. Do doby než skončí hra a kapitáni obou týmů nepodepíší zápis o hře, nesmějí hráči v zóně hlasitě mluvit, sundávat si brýle, opustit vyznačený prostor, nebo se dokonce vzájemně napadat.

4. Hra

4.1. Příprava ke hře

Nejpozději 10 minut (ve vlastním zájmu ale raději dříve) před stanoveným zahájením utkání se hráči obou družstev dostaví se svými zbraněmi k rychlostní kontrole zbraní viz bod 3.2. Po proběhnutí kontroly si kapitáni vylosují strany. Kapitáni obou týmů mohou upozornit rozhodčí mají-li výhrady k oblečení soupeře. Posouzení tohoto protestu je v kompetenci Hlavního rozhodčího. Vlajkoví rozhodčí zkontrolují hráčům výstroj, vydají jim rukávové pásky označující jejich příslušnost k družstvu a odchází s přítomnými hráči k jejich vlajkám. V případě, že někteří hráči nejsou připraveni ve stanoveném čase ke hře, může hlavní rozhodčí těmto hráčům udělit čekací dobu a to nejvíce 5 minut. Později přišlí hráči již nemohou být do této hry vpuštěni. Není-li v čase odchodu k vlajkám v družstvu připraven ke hře alespoň jeden hráč, prohrává toto družstvo v této hře kontumačně. Vítězné družstvo si v tomto případě připisuje 80 bodů, nebo průměrný počet bodů získaných v předchozích utkáních, podle toho co je pro toto družstvo výhodnější.

4.2. Průběh a pravidla hry

Cílem hry je získat v časovém limitu (určí pořadatel) maximální počet bodů (100). Princip hry je stáhnout soupeřovu vlajku, donést ji na vlastní základnu a položit, zasáhnout co nejvíce hráčů soupeřova týmu.
Před zahájením hry musí být všichni hráči v prostoru vlastní základny. Hru zahajuje rozhodčí jedním dlouhým hvizdem, nebo voláním game on, nebo hra. V případě předčasného vyběhnutí musí být zahájení opakováno. Opakované předčasné vyběhnutí je trestáno jako porušení pravidel hry.
Ucítí-li hráč v průběhu hry že dostal zásah, je povinen před případným pokračováním ve hře zjistit, zda se nejedná o platný zásah. Nemůže-li hráč sám provést kontrolu platnosti zásahu, může o ní požádat spoluhráče nebo přivolat rozhodčího zvoláním check me nebo zkontroluj mě.
Je-li si rozhodčí ze svého místa jist, že k platnému zásahu volajícího hráče nedošlo, potvrdí tuto skutečnost hráči aniž by se k němu přibližoval. Není-li si rozhodčí ze svého místa zcela jist, že nedošlo k platnému zásahu, doběhne ke kontrolovanému hráči a se současným dotykem své ruky prohlásí tohoto hráče za neutrálního a to zvoláním neutral a provede jeho kontrolu. Po dobu této kontroly je zakázáno soupeřům na neutrálního hráče střílet, přibližovat se k němu, nebo měnit svou polohu s úmyslem zlepšit si střeleckou pozici k dalšímu útoku na něho. Kontrolovaný hráč může na tuto skutečnost upozornit rozhodčího.

POZNÁMKA:
1. Pro hráče to znamená nutnost vyvarovat se všech platných zásahů a to po dobu než je rozhodčím prohlášen za neutrálního. 
2. Hráč může po zavolání rozhodčího k vlastní kontrole aktivně pokračovat ve hře do doby než jej rozhodčí prohlásí za neutrálního, avšak v případě že rozhodčí při jeho kontrole shledá že je platně zasažen je hráč vyřazen a jeho družstvo penalizováno za porušení pravidel hry. 
Hráč může upozornit rozhodčího, že soupeře zasáhl a to pouze zvoláním paint check nebo kontrola soupeře, ale je zcela na uvážení rozhodčího zda provede kontrolu tohoto protihráče a to proto aby požadavku na kontrolu nebylo hráči záměrně zneužíváno.
Shledá-li rozhodčí že je hráč nezasažen uvede ho zpět do hry hlasitým zvoláním clean nebo čistý. Pokud rozhodčí posoudí že situace na hřišti je pro hráče před jeho znovuuvedením do hry zjevně obtížnější muže dát kontrolovanému hráči čas 4 sekundy na možné přemístění. Zvolí-li rozhodčí tuto možnost oznámí své rozhodnutí nejprve kontrolovanému hráči a pak začne nahlas odpočítávat. Hráč, který dostal čas 4 sekundy nesmí aktivně hrát a se soupeři se smí navzájem začít ostřelovat až po vyslovení slova clean nebo čistý.
Shledá-li rozhodčí že je hráč platně zasažen tak ho hlasitým zvoláním out vyřadí ze hry.
Shledá-li hráč že je platně zasažen musí se ihned zvoláním out nebo zásah vyřadit ze hry.
Je povinností hráče uvědomit rozhodčího, že nedostal platný zásah, ale že k označení došlo např. kleknutím na značkovací kuličku, při čištění zbraně, opřením se o překážku s barevnými skvrnami, apod.
Rozhodčí může přerušit hru na celém hřišti hlasitým zvoláním stop, zastavit čas. Po tuto dobu hráči nesmí střílet, měnit svou polohu, mluvit a jakkoliv manipulovat se svojí výstrojí a výzbrojí (dobíjet, čistit hlaveň apod.).

4.2.1. Platný zásah

Platný zásah je pouze přímý zásah(i z vlastní zbraně nebo od spoluhráče), a to: má-li hráč na sobě, své výstroji nebo výzbroji skvrnu barvy z rozbité kuličky o velikosti odpovídající průměru značkovací kuličky.

4.2.2. Hráč vyřazený ze hry

Vyřazený hráč si sám sundá rukávovou pásku, zasune do hlavně bezpečnostní zátku, zvedne zbraň nad hlavu, odevzdá svou pásku nejbližšímu rozhodčímu a potom odchází nejkratší cestou do neutrální zóny. Není-li v dosahu rozhodčí jde nejkratší cestou do neutrální zóny, kde odevzdá svou rukávovou pásku rozhodčímu. Během svého odchodu nesmí mluvit, odhazovat ani předávat svou výstroj nebo výzbroj nebo jinak ovlivňovat průběh hry. Úmyslná střelba do vyřazeného hráče je považována za porušení pravidel hry.

4.2.3. Aktivní hra

Za aktivní hru je považováno pokud hráč střílí, nebo se pohybuje směrem k protihráčům, případně se pohybuje se soupeřovou vlajkou, nebo k soupeřově vlajce.

4.2.4. Vlajka

Po stažení vlajky jí musí hráč nést na svojí základnu viditelně v ruce a nesmí jí použít jako kryt. Je-li tento hráč vyřazen nebo vyloučen ze hry, musí vlajku položit tam kde k jeho vyřazení došlo. Ztratí-li hráč vlajku, nebo je sám zasažen či vyloučen, nejbližší rozhodčí umístí ztracenou vlajku v terénu tak, aby byla dobře viditelná (pokud ji mezitím nesebral jiný nevyřazený nebo nevyloučený hráč). Rozhodčí v rámci možností zůstane v blízkosti vlajky. Vlajku si mohou mezi sebou předávat pouze nevyřazení a nevyloučení hráči jednoho družstva (vlajka nesmí být hozena).
Za položení soupeřovy vlajky je považováno když se hráč soupeřovou vlajkou dotkne místa určeného pro umístění vlastní vlajky (vlajka nesmí být hozena) a je zkontrolován rozhodčím, že nemá platný zásah. Pokud byl tento hráč platně zasažen, rozhodčí vrátí co nejrychleji přinesenou vlajku zpět na její základnu. 
Hráč, který uvidí vlajku svého družstva ležet kdekoliv na hřišti jí nesmí zvednout, hýbat s ní, nebo jí jakýmkoliv způsobem maskovat.
POZNÁMKA: Pokud se hráč, který přinesl soupeřovu vlajku nechá před jejím položením na svojí základnu zkontrolovat rozhodčím a ten zjistí, že je platně zasažen, vlajka zůstane položena na místě jeho kontroly.

4.2.5. Současné označení několika hráčů

Jestliže se současně platně zasáhnou dva nebo více hráčů, musí být všichni vyřazeni. O současnosti platných zásahů rozhodne rozhodčí.

4.2.6. Další příčiny k vyřazení hráče a trestné body

 • porušením jakéhokoliv bezpečnostního i herního pravidla
 • hráč přesáhl částí svého těla, výstroje nebo výzbroje hranici hřiště
 • zvoláním out
 • zvednutím ruky se sundanou páskou
 • hráč se pokusil vyhnout kontrole rozhodčích, nebo se pokusil zakrýt, odstranit nebo jinak utajit
 • barevnou stopu po zásahu. Tento hráč bude penalizován 20 + 20 trestných bodů
 • nesportovní chování - 20 trestných bodů

4.3. Ukončení hry

Hru ukončí rozhodčí dvojím zapískáním, nebo hlasitým zvoláním game over nebo konec hry. Po ukončení hry může rozhodčí vybrat hráče nebo několik hráčů na rychlostní kontrolu zbraní (viz bod 3.2.). Hráči mohou být vybráni i na upozornění kapitánů hrajících týmů. Po ukončení hry se musí ihned zastavit střelba, všichni zbylí hráči si nasadí do hlavně bezpečnostní zátku a odejdou nejkratší cestou do neutrální zóny, kde hráči odevzdají rukávovou pásku rozhodčímu. Hráči jsou povinni zůstat v neutrální zóně dokud kapitáni obou družstev nepodepíší zápis o utkání, kam hlavní rozhodčí zaznamenal dosažené body obou družstev. Teprve potom všichni hráči opustí neutrální zónu.

4.4. Kladné body

 • za stažení vlajky 20 bodů
 • za první stažení bonus 10 bodů
 • za položení vlajky 50 bodů
 • za vyřazení všech hráčů družstva soupeře 30 bodů (pokud nemělo družstvo z různých důvodů na hřišti plný počet protihráčů, pak za vyřazeného protihráče je družstvu přiděleno úměrně více bodů, zaokrouhleno aritmeticky na celá čísla)

Maximální počet získaných bodů je 100 (nikoliv 110).

4.5. Trestné body

 • porušení herních pravidel: neúmyslné 10 bodů
 • porušení herních pravidel: úmyslné 20 bodů
 • porušení bezpečnostních pravidel: neúmyslné 15 bodů
 • porušení bezpečnostních pravidel: úmyslné 30 bodů
 • trestné body se odečítají od získaných kladných bodů.

4.6. Protesty, opakování hry

Protest proti rozhodnutí rozhodčího může podat pouze kapitán družstva a to po skončení hry, při zápisu o utkání. Pokud kapitán družstva trvá na svém protestu a odmítne podepsat zápis o utkání, hlavní rozhodčí svolá opět všechny rozhodčí a případně hráče, kterých se protest týká a znovu jej projedná. Rozhodnutí, které poté hlavní rozhodčí vydá je konečné a to i bez podpisu kapitána na zápisu o utkání. Hlavní rozhodčí může za určitých okolností nechat opakovat hru. Po podepsání zápisu o utkání hlavním rozhodčím jsou jakékoliv protesty nepřípustné.

4.7. Ostatní pravidla hry

 • je zakázána úmyslná střelba na všechny rozhodčí, nehrající hráče a diváky
 • není přípustná neoprávněná úprava terénu hřiště hráči
 • hráč nesmí úmyslně používat předměty jakéhokoli druhu jako ochranný štít
 • hlavní rozhodčí může zrušit hru nebo hry v případě tmy, špatného počasí apod. Tato hra nebo hry se musí odehrát v jiném náhradním termínu, který stanový hlavní rozhodčí spolu s kapitány družstev, kterých se to týká. Pokud nedojde k dohodě rozhodne los.

4.8. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na konci turnaje bude za lepší prohlášeno družstvo které v průběhu turnaje dosáhlo lepšího výsledku:

 • ve vzájemném zápase
 • položilo více vlajek
 • stáhlo více vlajek
 • obdrželo menší počet trestných bodů